اعضای هیئت مدیره

مقصود سلیمی

 عضو هیئت مدیره

هادی بزرگمهر

عضو هیئت مدیره

مجید افتخاری

عضو هیئت مدیره

یوسف دیزنابی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فهرست